mo kaite imasu.
Main no rensai ha ZUGA nite.IKIRO Infinite Journey -無限の旅-

 

∞  無限大王